Contix 40 mg

CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe

(Pantoprazolum)

1.Co to jest lek Contix i  w jakim celu się go stosuje

Lek Contix zawiera, jako substancję czynną, pantoprazol, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego, wytwarzanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Pantoprazol silnie i długotrwale hamuje wydzielanie kwasu solnego na czczo oraz wydzielanie pobudzane poprzez różne bodźce, np. pokarm, stres.
Maksymalne działanie pantoprazolu występuje po około 2 - 2,5 godzinach po zażyciu leku Contix.

Lek Contix stosowany jest w leczeniu:   

 • w połączeniu z antybiotykami, w eradykacji, czyli leczeniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori,
 • choroby wrzodowej żołądka,
 • choroby wrzodowej dwunastnicy,
 • umiarkowanego i ciężkiego refluksowego zapalenia przełyku,
 • zespołu Zollingera–Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego.

2. Zanim zastosuje się lek Contix

Nie należy stosować leku Contix:

 • jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Contix,
 • u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek nie należy stosować pantoprazolu łącznie z antybiotykami, w celu eliminacji bakterii Helicobacter pylori.

Zachować szczególną ostrożność stosując Contix:

 • w przypadku występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych innych niż opisane we wskazaniach do stosowania leku, na przykład na tle nerwowym,
 • przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć występowanie nowotworu przełyku lub żołądka, ponieważ pantoprazol może maskować objawy choroby nowotworowej,
 • długotrwałe stosowanie pantoprazolu może spowodować zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ,
 • leczenie pantoprazolem może spowodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych spowodowanych przez takie bakterie jak Salmonella i Campylobacter

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Contix z jedzeniem i piciem

Lek Contix należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem. W terapii skojarzonej z antybiotykami, w eradykacji Helicobacter pylori drugą dawkę leku należy przyjmować przed posiłkiem wieczornym.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. W związku z powyższym lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy lekarz zadecyduje, że korzyść dla matki wynikająca ze stosowania leku Contix przewyższa ewentualne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie wiadomo, czy pantoprazol przenika do mleka kobiecego. 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych wskazujących na wpływ pantoprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.
Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób) pantoprazol wywołuje niepożądane działania, takie jak zawroty głowy i niewyraźne widzenie, mogące mieć wpływ na sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są  bez recepty.

Lek Contix hamuje wydzielania kwasu solnego, dlatego też może zmniejszać wchłanianie leków, których dostępność zależna jest od odczynu pH soku żołądkowego (np. ketokonazol – lek przeciwgrzybiczy).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przez specyficzny cytochrom P450 i może wpływać na metabolizm innych leków. Nie stwierdzono istotnego oddziaływania podczas jednoczesnego zażywania pantoprazolu oraz amoksycykliny (antybiotyku z grupy penicylin), diazepamu (leku stosowanego w stanach lękowych), digoksyny (leku stosowanego w leczeniu niewydolności i zaburzeń rytmu serca), diklofenaku, naproksenu, piroksykamu (leków z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych NLZP, stosowanych m.in. w leczeniu chorób reumatycznych), doustnych środków antykoncepcyjnych, fenprokumonu, warfaryny (leków przeciwzakrzepowych), fenytoiny, karbamazepiny (leków przeciwpadaczkowych), glibenklamidu (leku stosowanego w cukrzycy), metoprololu (leku stosowanego w chorobach serca), nifedypiny (leku stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego), teofiliny (leku stosowanego w leczeniu astmy oskrzelowej), kofeiny, etanolu.

Nie zaobserwowano również oddziaływania pantoprazolu z innymi lekami zobojętniającymi sok żołądkowy.

3. Jak stosować lek Contix

Lek Contix tabletki dojelitowe 40 mg należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć; zażywać na godzinę przed posiłkiem, popijając tabletkę odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

Leczenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori w połączeniu z antybiotykami

Najczęściej stosowane jest leczenie trwające 7 dni, z możliwością przedłużenia podawania leku do 14 dni.

schemat I
40 mg pantoprazolu 2 razy na dobę, rano i wieczorem przed posiłkiem
1000 mg amoksycyliny 2 razy na dobę
500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę

schemat II
40 mg pantoprazolu 2 razy na dobę, rano i wieczorem przed posiłkiem
500 mg metronidazolu 2 razy na dobę
500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę

schemat III
40 mg pantoprazolu 2 razy na dobę, rano i wieczorem przed posiłkiem
1000 mg amoksycyliny 2 razy na dobę
500 mg metronidazolu 2 razy na dobę

choroba wrzodowa żołądka

Zalecana dawka leku to 40 mg pantoprazolu  (jedna tabletka) raz na dobę przez okres
4 tygodni, z możliwością przedłużenia podawania leku do 8 tygodni.

choroba wrzodowa dwunastnicy

Zalecana dawka leku to 40 mg pantoprazolu (jedna tabletka) raz na dobę przez okres do
2 tygodni, z możliwością przedłużenia podawania leku do 4 tygodni.

umiarkowane i ciężkie refluksowe zapaleniu przełyku

Zalecana dawka leku to 40 mg pantoprazolu (jedna tabletka) raz na dobę przez okres do 4 tygodni, z możliwością przedłużenia podawania leku do 8 tygodni.

zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby związane z nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego

Dawka początkowa wynosi 40 mg pantoprazolu (jedna tabletka) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć powyżej 160 mg na dobę, jednak nie należy jej stosować dłużej niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu. Stosowanie tak dużych dawek wymaga kontroli wydzielania kwasu solnego. Czas leczenia pantoprazolem w zespole Zollingera-Ellisona oraz w innych stanach hipersekrecji kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb klinicznych.

Stosowanie leku Contix u dzieci

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania pantoprazolu u dzieci.

Stosowanie leku Contix  u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować dawki leku większej niż 40 mg (jedna tabletka) na dobę.

Stosowanie leku Contix u pacjentów z zaburzeniami czynności  wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki leku większej niż 40 mg (1 tabletka) na dobę. Lekarz powinien również zalecić kontrolę aktywności enzymów wątrobowych we krwi, a w przypadku zwiększenia ich aktywności zaleci odstawienie leku.

Stosowanie leku Contix  u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) nie należy przekraczać dawki 40 mg pantoprazolu na dobę. Jednakże pacjenci w podeszłym wieku, u których pantoprazol stosowany jest w celu eradykacji Helicobacter pylori, powinni stosować zalecane dawkowanie 40 mg dwa razy na dobę przez okres jednego tygodnia.

Jeśli po 4 tygodniach przyjmowania leku Contix objawy nie ustąpią, należy ponownie zgłosić się do lekarza, w celu przeprowadzenia ponownych szczegółowych badań lekarskich.

W przypadku zażycia większej dawki leku Contix niż zalecana

Brak jest danych na temat objawów przedawkowania pantoprazolu u ludzi.
W razie przedawkowania leku należy zastosować leczenie objawowe.
W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Contix

Pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej i kolejne dawki stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Contix może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

W trakcie stosowania leku Contix tabletki dojelitowe 40 mg mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane:

Często (u mniej niż 1 na 10 osób):

Zaburzenia żołądka i jelit: ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia lub wzdęcia.
Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy.   

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności.
Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, zaburzenia widzenia ( niewyraźne widzenie).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna i świąd.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i  tkanki łącznej: bóle mięśni.
Zaburzenia układu nerwowego: depresja (przemijająca po odstawieniu leczenia pantoprazolem).
Zaburzenia nerek  i dróg moczowych: śródmiąższowe zapalenie nerek.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka powstała w wyniku uszkodzenia komórek wątroby, z możliwością wystąpienia niewydolności wątroby, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferazy i γ-glutamylotranspeptydaza, zwiększenie stężenia triglicerydów.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podwyższenie temperatury ciała przemijające po odstawieniu leku.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło, obrzęki obwodowe przemijające po odstawieniu leku, reakcje alergiczne skórne, takie jak: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (jest to obrzęk mogący obejmować skórę oraz tkankę podskórną twarzy, języka, powiek, ust, krtani, jak również całego układu pokarmowego, kończyn, serca lub narządów płciowych), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, (ciężka postać rumienia wielopostaciowego, objawiająca się występowaniem pęcherzy na błonach śluzowych, głównie jamy ustnej i narządów płciowych), zespół Lyella (choroba charakteryzująca się występowaniem dużych wiotkich pęcherzy na plamach rumieniowych (zwł. w miejscach narażonych na ucisk), które szybko pękają w wyniku czego tworzą się rozległe nadżerki).
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Contix

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Contix po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC, w suchym miejscu.    

6. Inne informacje

Skład:

1 tabletka dojelitowa leku Contix zawiera substancję czynną - 40 mg pantoprazolu
(w postaci 45,2 mg półtorawodzianu pantoprazolu sodu) oraz substancje pomocnicze:
w skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia żelowana 1500, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorowęglan;
w skład otoczki wchodzą: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk,
kopolimer kwasu metakrylowego typu C, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty.

Dostępne opakowania:

14 lub 28 tabletek.
Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru różowobeżowego. 

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A
05-170 Zakroczym

Data opracowania ulotki:

23.09.2008 r.